Algemene voorwaarden

  1. Geef tijdig door wanneer je een afspraak wilt verzetten of afzeggen. Wanneer een individuele afspraak minimaal 48 uur van te voren wordt afgezegd, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wordt een afspraak binnen 48 uur afgezegd dan zullen de normale kosten in rekening worden gebracht die gelden voor de sessie. Bij groepsbijeenkomsten geldt de volgende regeling: Na aanbetaling van 80,- is je inschrijving definitief. Daarvan is 30,- niet restitueerbaar. Het restant bedrag graag 1 maand voor aanvang van de activiteit overmaken. Wanneer binnen 14 dagen wordt opgezegd wordt 100% in rekening gebracht. Wordt er binnen een maand opgezegd dan wordt er 50% in rekening gebracht en bij opzegging tussen de 1 tot 2 maanden wordt er 25% van de totale kosten in rekening gebracht. Indien de deelnemer zelf zorgdraagt voor een vervanger is er geen bedrag verschuldigd bij annulering van de bijeenkomsten/workshop/meerdaagse.
  1. Tijdens groepsbijeenkomsten kan het zijn dat er audio- en/of video-opnamen worden gemaakt die gepubliceerd kunnen worden. Linda zal de deelnemers in deze gevallen mondeling hiervan op de hoogte stellen voor de activiteit begint.
  1. Eventuele schade, veroorzaakt door een deelnemer aan materiaal van Linda Rood/ Het ja gevoel of aan eigendom of materiaal dat werd gehuurd door Linda Rood/ Het Ja gevoel is voor rekening en verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  1. Wanneer er sprake is (geweest) van psychopathologie, bijvoorbeeld wanneer je in het verleden last hebt gehad van een depressie of psychose of wanneer er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis, dien je dit bij de aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. Ook wanneer je gebruik maakt van antidepressiva of andere medicatie voor psychische problemen of wanneer je onder behandeling bent (geweest) van een psychiater of psychotherapeut dien je dit bij aanmelding of in een voorgesprek duidelijk te vermelden. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is.
  2. De activiteiten die Linda organiseert en de begeleiding die zij geeft zijn geen therapie of coaching en zijn hier ook geen vervanging voor. Wanneer er sprake is van een psychische of lichamelijke aandoening dan is het belangrijk om hier de juiste hulp voor in te schakelen via je huisarts.
  3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen (en consequenties) die je neemt naar aanleiding van deelname aan een activiteit.
  4. Linda Rood zal zich te allen tijde houden aan haar geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie-uitwisseling plaats vindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg. Er worden dan geen namen genoemd en verspreid. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.
  5. Informatie over deelnemers zal bij eventuele publicaties, lezingen of onderwijs enkel worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt wordt. Informatie die door u zelf wordt vrijgegeven tijdens bijeenkomsten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid zoals ook genoemd in punt 2.