Nieuwsbrief

Een reis door de dimensies

Foto: DANIST, unsplashfoto's

Misschien kun je je nog herinneren dat ik een aantal weken geleden een artikel deelde waarin ik schreef over een transcendente ervaring die ik had gehad? Je kunt het eventueel hier lezen>> En dat ik daarna bewust de rem er wat op gooide, omdat het best een overweldigende ervaring was? Wel, inmiddels is de rust weergekeerd en opende ik me weer voor verder onderzoek. Met name naar de vraag hoe het nou toch zit met al die dimensies? In dit artikel geef ik hier antwoord op vanuit mijn inzicht en ervaring op dit moment. Dat het je een perspectief mag bieden voor waar je op dit moment doorheen gaat en waar we als mensheid doorheen gaan. We zijn één.

De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn

Om uit te leggen hoe het zit met de verschillende dimensies, en wat dat met de evolutie van het menselijk bewustzijn te maken heeft, wil ik een vergelijking maken met de oceaan en de golfjes aan de oppervlakte. Je zou de oceaan kunnen beschouwen als de totaliteit van alles wat bestaat, inclusief de bron ervan: bewustzijn. De diepste diepte van de oceaan staat voor onze natuur, onze bron, en de golfjes staan voor de tastbare wereld. Het universum, de aarde, het water, de mineralen, planten, dieren en de mensen.

Via de eerste en tweede naar de derde dimensie

Ieder golfje is ooit uit de grote oceaan ontstaan en tot wasdom gekomen. Wanneer een golf pril oprijst uit de grote oceaan van puur en ongevormd bewustzijn is dat golfje zich in eerst instantie nog niet bewust van zichzelf. Het golfje is nog volledig één met de oceaan, alleen is het zich niet bewust van wat dat inhoudt. Je ziet dit bij bijvoorbeeld mineralen en ook bij baby’s. Qua reis door bewustzijn vindt deze fase plaats in de eerste dimensie. Waarbij een dimensie niet zozeer een plaats of ruimte is als wel een bepaalde frequentie/ trilling, die je waarneming beïnvloed en daarmee dus ook waar je je bewust van bent. Alle frequenties zijn in dit moment aanwezig maar afhankelijk van de bandbreedte van je bewustzijn pik je ze wel of niet op.

Ben je bekend met chakra’s? De eerste dimensie heeft overeenkomsten met de eerste chakra. Het gaat hier om veiligheid, gronden, eerste levensbehoeften en overleven. Naast chakra’s heeft ons energie-systeem, wat we onze aura noemen, ook velden. En de eerste dimensie is verbonden met het energieveld dat het dichtst om ons lichaam heen zit; het etherische lichaam. Het etherische lichaam heeft te maken met de fysieke werkelijkheid. Het is in deze fase belangrijk dat de golf body krijgt.

De tweede dimensie

Wanneer het bewustzijn rijpt, ontstaat er ruimte voor de tweede fase in de evolutie van bewustzijn, de tweede dimensie. Deze dimensie heeft verwantschap met het tweede chakra en het tweede energieveld: het emotionele lichaam. Het gaat in deze dimensie om het voelen van en uiting geven aan je gevoelens en verlangens, het ontdekken van je mogelijkheden en de start van het vormen van een identiteit. Je ziet dit bij planten, dieren en bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen. Gedurende deze fase begint de golf langzaam te ontdekken dat hij golf is en wat hij allemaal kan.

Iedere dimensie heeft zijn eigen wetmatigheden en bij de tweede dimensie hoort bijvoorbeeld eten en gegeten worden. Het kan heel goed zijn dat een wetmatigheid die in de ene dimensie werkzaam is, in een andere dimensie geen rol meer speelt. Zo is eten en gegeten worden in de tweede dimensie gewoon een feitelijkheid. Terwijl je daar in de derde dimensie nauwelijks meer mee bezig bent, waardoor er ruimte is voor andere ervaringen. In de tweede dimensie ligt een kiem van bewuste liefde besloten in de zorg en liefde voor familieleden. Dit kun je bijvoorbeeld zien bij sommige dieren die al een hogere tweede dimensie bewustzijn hebben. Wanneer er in deze fase voldoende zelfbewustzijn en identiteit ontstaat, ontplooit bewustzijn zich naar de derde dimensie. Dit is iets wat je heel mooi kunt waarnemen bij huisdieren, die steeds meer identiteit ontwikkelen door de omgang met hun baasjes.

De derde dimensie

Dit is de dimensie die je goed kent. De golf heeft inmiddels duidelijk vorm gekregen en is zich bewust van zichzelf en de golven om hem heen. Door dit zelfbewustzijn is de golf steeds bezig om zich tot de andere golven te verhouden en ervoor te zorgen dat het niet kopje onder gaat en oplost in de andere golfen, en al zeker niet in de oneindige oceaan. De derde dimensie is verbonden met het derde chakra en het derde energieveld; het mentale lichaam. Het kernthema van deze fase schuilt in het vermogen van het denken om onderscheid te maken en dualiteit te ervaren, zoals tussen ‘het goede’ en ‘het kwade’. We leren keuzen te maken en onze vrije wil te gebruiken. Het gaat in de derde dimensie (meestal) niet meer om leven of dood, het gaat nu om winnen of verliezen, macht en onmacht. Om wel of niet succesvol en geliefd zijn. Je ziet dit bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen. Kenmerkend voor deze dimensie is een gevoel van afgescheidenheid van de bron en een identificatie met ons lichaam en onze geest: het duale denken. Een wetmatigheid in de derde dimensie is het overleven door middel van wilskracht, beheersing en controle. Je staande houden in een potentieel onveilige wereld. Het lijden wat hieruit voortkomt motiveert ons uiteindelijk tot het vinden van ware kracht en zelfverantwoordelijkheid, door naar binnen te keren en innerlijk te helen wat verdeeld lijkt.

Het zaadje van bewuste liefde wat in de tweede dimensie werd gevoeld voor familieleden, kan in deze dimensie groeien en zich uitbreiden naar onszelf en de wereld om ons heen. Deze liefde vormt de sleutel tot de andere dimensies en het verbreden van de bandbreedte van ons bewustzijn. Als mensheid bevinden we ons al lange tijd in de derde dimensie en we vinden het moeilijk om door te groeien. Zolang we ons blijven identificeren met onze outfit, onze menselijke vorm en zijn prestaties, blijven we rondcirkelen in lijden, in overleven en in de derde dimensie. We leggen de oorzaak van lijden dan buiten onszelf wat ons ontkracht en onvrij maakt. Het maakt ons vatbaar voor angst, voor manipulatie en beheersing. Maar wanneer we ons bewust worden van ons ware zelf, bewustzijn, verruimt ons bewustzijn zodat zijn bandbreedte toeneemt en zich opent voor de vierde dimensie.

De vierde dimensie

De vierde dimensie is een dimensie die als een poort naar je ware natuur en de hogere dimensies fungeert. Deze poort maakt de shift mogelijk van doen naar bewust zijn. Van volledig opgaan met aandacht in het duale denken (derde dimensie) kan de aandacht door de vierde dimensie als het ware zakken naar je hart en zakken in zijn. (Om deze shift te ervaren kun je hier een begeleide meditatie vinden>>) In de vorige eeuwen waren er slechts enkelen die de shift door de vierde dimensie maakten, zoals de Boeddha en Jezus. Inmiddels ontdekken steeds meer mensen dat ze niet hun lichaam, geest en levensomstandigheden zijn maar oneindig bewustzijn. Het heeft effect op de bandbreedte van het bewustzijn van de mensheid als geheel, wat langzaam verruimt. De aarde zelf heeft haar bandbreedte verruimt van de derde naar de vierde dimensie, om ons bij dit proces te helpen.

De vierde dimensie is als een oase waar je kunt verfrissen en van waaruit je naar de hogere dimensies kunt reizen. Je kunt hier een diepe oké-heid voelen met het leven zoals dat is. De vierde dimensie is verbonden met het vierde chakra en het vierde energieveld; het astrale lichaam. Hierbij hoort de poortfunctie en de thema’s liefde en vertrouwen. Hoewel liefde en vertrouwen de sleutels vormen tot de zesde en hogere dimensies, is het ook mogelijk om in de vierde (en vijfde) dimensie te vertoeven vanuit een keuze voor verdeeldheid en een verlangen tot controle en overheersing.

Wanneer we ons met een open hart geopend hebben in de vierde dimensie, vindt er vaak ook een instroom plaats van lessen en energieën uit de vijfde, zesde, zevende en hogere dimensies. Als de lessen uit de eerste drie dimensies niet volledig begrepen en geïntegreerd zijn, is de kans echter groot dat de informatie van de hogere dimensies vertroebeld en verward wordt ervaren en geïnterpreteerd. Dus hoe meer helderheid er is, hoe zuiverder de informatie vanuit de hogere dimensies begrepen wordt. Er kan contact zijn met lichtwezens, met overleden dierbaren, inzicht kan ontstaan over het grotere geheel, synchroniciteit valt op en een diepe vrede is voelbaar.

Verdeeldheid in de vierde en vijfde dimensie

Doordat het mogelijk is om met een focus op verdeeldheid en overheersing door de vierde en vijfde dimensie te reizen, kunnen we dat wat we als ‘het kwade’ beschouwen ook in deze dimensies vinden. Mensen en andere wezens kunnen in deze dimensies vertoeven terwijl zij dwars tegen de levensstroom ingaan. Vanuit het grotere perspectief klopt deze tegenstroom ook precies. Want om lessen te leren in de derde, vierde en deels ook de vijfde dimensie is er een tegenkracht nodig. Het zijn lessen waarin we de ogenschijnlijke dualiteit leren doorzien, ook wat we beschouwen als ‘het goede’ en ‘het kwade’. De sleutel van liefde is juist dat we gaan zien en ervaren dat de onvoorwaardelijke liefde van onze natuur alles insluit, liefheeft en in essentie is. Het is een proces wat in de vijfde dimensie voortgaat. Na de vijfde dimensie is verdeeldheid niet meer mogelijk. Immers verdelen en heersen zijn gebonden aan dualiteit die ervaren wordt door afzonderlijke individuen/ golven, en vanaf de zesde dimensie wordt dat niet meer als zodanig ervaren.

De vijfde dimensie

Specifiek voor de vijfde dimensie is helingswerk. Dit nam al een aanvang in de derde dimensie, als je daar koerste op je hart, en het gaat voort in de vierde en vijfde dimensie. Je zou het helingswerk kunnen vergelijken met de cocon-fase van de rups/vlinder. Wanneer we de vierde dimensie gebruiken als portaal naar onze ware natuur (voorbij alle dimensies) dan vindt er in de vijfde dimensie een uitlijning/ resonantie plaats tussen onze ware natuur en onze vorm, in ons geval onze menselijkheid.

Het vijfde chakra en het vijfde energieveld, het etherisch-causale lichaam, zijn verbonden met de vijfde dimensie. Het vijfde chakra heeft te maken met het uiten van en samenvallen met je innerlijke waarheid. En het vijfde energieveld met het belichamen en uitdrukken van de levensstroom. Het gaat hier om de belichaming van liefde en eenheid. In de vijfde dimensie kunnen je lichaamscellen en energie-systeem resoneren met je hart en met het hart van het universum. Wat er dan gebeurt is dat alles wat nog innerlijk verdeeld is, in deze laag doorzien wordt, vergeven blijkt, oplost en samenvalt met het grotere bewustzijn. Helingswerk houdt in dat je overtuigingen en conclusies (duaal denken) doorziet en ermee verbonden oud zeer en karma verwerkt en heelt. De Vragen naar Vrijheid zijn een voorbeeld van een handvat voor helingswerk. In de vijfde dimensie maakt een beleving van tijd plaats voor de realisatie dat alles nu is. Het is een realisatie die steeds meer diepte krijgt in de volgende dimensies. We leren dat tijd en daarmee ook onze ontwikkeling niet werkelijk lineair verloopt zoals we dat in de derde dimensie ervaren. Wetmatigheden in de vijfde dimensie zijn leren door middel van overgave, vertrouwen, geduld, aanvaarding, loslaten, ieder moment opnieuw en fris beginnen (de zijns-kwaliteiten).

De Akasha kronieken

Voor wat betreft de golf in de oceaan is de vijfde dimensie een fase waarin de golf steeds minder zijn identiteit bepaald uit het golf zijn, en steeds meer uit het oceaan zijn. Naar mate de heling vordert wordt hij steeds meer een rechtstreekse uitdrukking van de oceaan en ervaart hij zijn volledigheid. Hij was natuurlijk in werkelijkheid altijd al de oceaan, maar nu realiseert de golf het ook daadwerkelijk. Op een bepaalde manier wordt de golf steeds leger als individu en steeds voller als oceaan. En alles wat hij meemaakt, alle informatie die hij opdoet, wordt rechtstreeks gedownload in de oceaan. Ook dat vond eerder al plaats, alleen heeft de golf als oceaan zijnde daar nu ook toegang toe. Deze opgeslagen informatie worden ook wel de Akasha kronieken genoemd. Ik beschouw de Akasha kronieken als de informatie die opgeslagen ligt in onze ziel. Daar vind je zowel alle persoonlijke informatie, bijvoorbeeld van de incarnaties die je hebt meegemaakt. Als ook collectieve informatie, wat zich voor je opent wanneer je bewustzijn verruimt en verwijdt. Want niet alleen jij als individu hebt een ziel, ook je gezin heeft dat, een land, de mensheid, de aarde, de planeten, sterrenstelsels en het universum als geheel.

Een tintelende, sprankelende oceaan van licht

Dus naar mate de individuele golf steeds leger wordt, vult de oceaan zich rechtstreeks met de golf zijn ervaring en wijsheid. De oceaan wordt zich op die manier zowel bewust van zichzelf als van alles wat het ervaart, als ervarende intelligentie. Een tintelende, lichtende, stromende en sprankelende oceaan van bewustzijn! Dat is anders dan het pre-bewustzijn uit de eerste en tweede dimensie. Het is zelfbewust, wakker! Wat je in de vierde en vijfde dimensie leert is dat als je als persoonlijkheid kopje onder gaat, jij als identiteit weliswaar verdwijnt, maar dat de informatie blijft bestaan. De grote intelligentie/ oceaan onthoudt het, veel beter dan jij als golf dat zou kunnen. En je leert er steeds meer aan overgeven, op koersen, op vertrouwen en ermee te versmelten. In de vijfde dimensie is er nog steeds iets van ik-bewustzijn wat invloed lijkt te hebben op dit proces. En tegen het einde van de vijfde dimensie lost dit langzaam op. Ofwel het idee van golf zijn lost langzaam op, je bent oceaan. Dit gaat verder dan vertrouwen op de levensstroom, het volgen en je erin laten meevoeren. Want dat veronderstelt nog steeds dat er een individu is (golf) die kan volgen. Het is volledig de levensstroom/ oceaan zijn.

Vrij van de zwaartekracht van de derde dimensie

Zoals ik het ervaar lost ergens in de vijfde dimensie de hechting met de derde dimensie op. En daarmee ook de eindeloze incarnatiecyclus als mens in de derde dimensie. De rups wordt vlinder en kan in principe niet meer terug naar het rups- of cocon-stadium. Tenzij je er vanuit vrije wil voor kiest, zoals bijvoorbeeld bodhisattva’s dat doen. Dit zijn wezens die hun Boeddha-natuur, Christus-bewustzijn, zijns-natuur hebben gerealiseerd en daarmee zouden kunnen versmelten (zesde en zevende dimensie). Zij kiezen er echter bewust voor om de mensheid te helpen om hun bandbreedte van bewustzijn te verruimen. Lange tijd was een gevolg van deze keuze dat zijzelf ook risico liepen om weer in de maalstroom van de derde dimensie verstrikt te raken. De frequentie van het bewustzijn van de mensheid en aarde zijn nu echter dusdanig hoog, dat het nu mogelijk is om de hogere frequenties te belichamen in een menselijke vorm, zonder opnieuw vast te raken in de derde dimensie.

De zesde dimensie

Zoals ik eerder schreef opent de zesde dimensie zich wanneer je de sleutel van liefde vond en leerde hanteren (leerde helen) in de eerdere dimensies. In de zesde dimensie staat volledig het liefdes aspect van de bron centraal. De onvoorwaardelijkheid van het universum, van de bron, van al wat bestaat. Hoe hoger de frequentie/ dimensie, hoe subtieler en ijler deze is. Tot uiteindelijk de hogere dimensies zo ijl zijn dat ze ineen vallen met de bron en het hele creatieproces opnieuw kan beginnen op een ander level.

De energie van de zesde dimensie is al veel ijler en minder grofstoffelijk dan de voorgaande dimensies. Het inéén vallen met de bron is wat er in de zesde dimensie plaatsvindt. Er is een dansen van eenheid, een dansen van zijn. De zesde dimensie heeft verwantschap met de zesde chakra, de voorhoofdschakra genoemd. Het gaat hier om een innerlijk weten en een innerlijk zien. Visioenen, tijdreizen, telepathie, helderzien en onmiddellijke creatie zijn heel vanzelfsprekend omdat tijd, ruimte, grenzen, wetmatigheden en beperkingen van de eerdere dimensies hier een andere rol spelen. Het zesde energielichaam wordt het kosmische energielichaam genoemd en is verbonden met goddelijke liefde, ofwel onvoorwaardelijke liefde.
Hoewel het mogelijk is om als mens de bandbreedte van bewustzijn voor de zesde dimensie te openen, is dat anders dan een zesde dimensie lichtlichaam hebben als voertuig voor bewustzijn. Ons menselijk lichaam is ingesteld op de derde en vierde dimensie en kan doorgroeien naar de vijfde dimensie. Een zesde dimensie lichtlichaam is echter niet grofstoffelijk zoals ons menselijk lichaam dat is.

De zevende dimensie

In deze dimensie staat het versmelten tot de bron centraal. Hoewel er na deze dimensie nog andere dimensies zijn en de wereld van vormen en trilling eindeloos voortgaat, is er te midden van dat alles ook de tijdloosheid en vormloosheid van de bron. Hier vind je eenvoud, ‘niet weten’ en een diepe roerloze stilte waar al het weten, de veelvoud en alle trillingen uit voortkomen. Het leven is één. De golven zijn oceaan en de oceaan is ook iedere golf. Vol informatie en gemaakt van sprankelende, lichtende intelligentie en liefde, kunnen er weer nieuwe golven ontstaan, voor nieuwe avonturen en nieuwe ontdekkingen.

Terug naar de kern

Wat een reis maken we als zielen, als bewustzijn! Wat ik hier beschrijf is natuurlijk een kunstmatig onderscheid van de verschillende dimensies. In werkelijkheid kun je ze op deze manier niet van elkaar onderscheiden en lopen ze door elkaar. De dimensie van overleden dierbaren, de dimensie van engelen en andere lichtwezens, transcendente ervaringen, de vierde en vijfde dimensie… er valt zoveel te ontdekken. De wereld van creatie is al even oneindig als dat je natuur tijdloos is. Uiteindelijk gaat het echter om te zijn met wat er is, in het moment. Met wat er maar is. Met je kopje thee, de ademhalingDaarin ligt alles besloten.

Liefs,

Linda

Foto van Activedia, Pixabay