Nieuwsbrief

Een reis door de dimensies

Foto: DANIST, unsplashfoto's

Je hoort er vast weleens over, dat het bewustzijn van de mensheid zich ontplooit naar de vijfde dimensie. Maar wat is nou, die vijfde dimensie? En als er een vijfde dimensie bestaat, wat zijn dan de andere dimensies? In dit artikel geef ik hier antwoord op vanuit mijn inzicht en ervaring op dit moment. Dat het je een perspectief mag bieden voor waar we als mensheid op dit moment doorheen gaan. 

De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn

Om uit te leggen hoe het zit met de verschillende dimensies, en wat dat met de evolutie van het menselijk bewustzijn te maken heeft, maak ik een vergelijking met de oceaan en de golven aan de oppervlakte. Je zou de oceaan kunnen beschouwen als de totaliteit van alles wat bestaat, inclusief de bron ervan: bewustzijn. De diepste diepte van de oceaan staat voor onze natuur, onze bron, en de golven staan voor de tastbare wereld. Het universum, de aarde, het water, de mineralen, planten, dieren en mensen.

Via de eerste en tweede naar de derde dimensie

Iedere golf is ooit uit de grote oceaan ontstaan en tot wasdom gekomen. Wanneer een golf pril oprijst uit de grote oceaan van puur en ongevormd bewustzijn is die golf zich in eerst instantie nog niet bewust van zichzelf. Hij is nog volledig één met de oceaan, alleen is hij zich er niet bewust van wat dat inhoudt. Je ziet dit bij bijvoorbeeld mineralen en ook bij baby’s. Qua reis door bewustzijn vindt deze fase plaats in de eerste dimensie. Waarbij een dimensie niet zozeer een plaats of ruimte is als wel een bepaalde frequentie/trilling, die je waarneming beïnvloedt en daarmee dus ook waar je je bewust van bent. Alle frequenties zijn in dit moment aanwezig maar afhankelijk van de bandbreedte van je bewustzijn pik je ze wel of niet op.

Ben je bekend met chakra’s? De eerste dimensie heeft overeenkomsten met het eerste chakra. Het gaat hier om veiligheid, gronden, eerste levensbehoeften en overleven. Naast chakra’s heeft ons energiesysteem, dat we onze aura noemen, ook velden. En de eerste dimensie is verbonden met het energieveld dat het dichtst om ons lichaam heen zit: het etherische lichaam. Het etherische lichaam heeft te maken met de fysieke werkelijkheid. Het is in deze fase belangrijk dat de golf body krijgt.

De tweede dimensie

Wanneer het bewustzijn rijpt, ontstaat er ruimte voor de tweede fase in de evolutie van bewustzijn, de tweede dimensie. Deze dimensie heeft verwantschap met het tweede chakra en het tweede energieveld: het emotionele lichaam. Het gaat in deze dimensie om het voelen van en uiting geven aan je gevoelens en verlangens, het ontdekken van je mogelijkheden en de start van het vormen van een identiteit. Je ziet dit bij planten, dieren en bijvoorbeeld bij heel jonge kinderen. Gedurende deze fase begint de golf langzaam te ontdekken dat hij golf is en wat hij allemaal kan.

Iedere dimensie heeft zijn eigen wetmatigheden en bij de tweede dimensie hoort bijvoorbeeld eten en gegeten worden. Het kan heel goed zijn dat een wetmatigheid die in de ene dimensie werkzaam is, in een andere dimensie geen rol meer speelt. Zo is eten en gegeten worden in de tweede dimensie gewoon een feitelijkheid, terwijl je daar in de derde dimensie nauwelijks meer mee bezig bent, waardoor er ruimte is voor andere ervaringen. De bandbreedte van je bewustzijn verruimt zich dus, wat echter niet betekent dat de eerdere dimensies daarmee verdwijnen. Het is dus niet zoals met computerspelletjes, dat als je naar het next level gaat je daarmee het vorige level hebt afgesloten. Je wordt steeds ruimer en weidser.

In de tweede dimensie ligt een kiem van bewuste liefde besloten in de zorg en liefde voor familieleden. Dit kun je bijvoorbeeld zien bij sommige dieren die al een hoge bewustzijn in de tweede dimensie hebben. Wanneer er in deze fase voldoende zelfbewustzijn en identiteit ontstaan, ontplooit bewustzijn zich naar de derde dimensie. Je kunt dit heel mooi waarnemen bij huisdieren, die steeds meer identiteit ontwikkelen door de omgang met hun baasjes.

De derde dimensie

Dit is de dimensie die je goed kent. De golf heeft inmiddels duidelijk vorm gekregen en is zich bewust van zichzelf en de golven om hem heen. Door dit zelfbewustzijn is de golf steeds bezig om zich tot de andere golven te verhouden en ervoor te zorgen dat hij niet kopje-onder gaat en oplost in de andere golven, en al zeker niet in de oneindige oceaan. De derde dimensie is verbonden met het derde chakra en het derde energieveld: het mentale lichaam. Het kernthema van deze fase schuilt in het vermogen van het denken om onderscheid te maken en dualiteit te ervaren, zoals tussen ‘het goede’ en ‘het kwade’. We leren keuzen te maken en onze vrije wil te
gebruiken. Het gaat in de derde dimensie (meestal) niet meer om leven of dood, het gaat nu om winnen of verliezen, macht en onmacht. Om wel of niet succesvol en geliefd zijn. Je ziet dit bij oudere kinderen, jongeren en volwassenen. Kenmerkend voor deze dimensie is een gevoel van afgescheidenheid van de bron en een identificatie met ons lichaam en onze geest: het duale denken. Een wetmatigheid in de derde dimensie is het overleven door middel van wilskracht, beheersing en controle. Je staande houden in een potentieel onveilige wereld. Het lijden dat hieruit voortkomt motiveert ons uiteindelijk tot het vinden van ware kracht en zelfverantwoordelijkheid, door naar binnen te keren en innerlijk te helen wat verdeeld lijkt.

Wat we in de derde dimensie kunnen leren is om vanuit vrije wil een keuze te maken om tegen de stroom van het leven in (nee-gevoel) of met de stroom mee (ja-gevoel) te bewegen. Daarvoor is allereerst het vermogen nodig om onderscheid te maken tussen die twee. En dat is wat in de derde dimensie centraal staat. We kunnen leren om een gezond, evenwichtig en volwassen ego te vormen, dat in combinatie met een geopend hart een springplank vormt naar de erop volgende dimensies.

Het zaadje van bewuste liefde dat in de tweede dimensie werd gevoeld voor familieleden, kan in deze dimensie groeien en zich uitbreiden naar onszelf en de wereld om ons heen. Deze liefde vormt de sleutel tot de andere dimensies en het verbreden van de bandbreedte van ons bewustzijn. Als mensheid bevinden we ons al lange tijd in de derde dimensie en we vinden het moeilijk om door te groeien. Zolang we ons blijven identificeren met onze outfit, onze menselijke vorm en zijn prestaties, blijven we rondcirkelen in lijden, in overleven en in de derde dimensie. We leggen de oorzaak van lijden dan buiten onszelf, wat ons ontkracht en onvrij maakt. Het maakt ons vatbaar voor angst, voor manipulatie en beheersing. Maar wanneer we ons bewust worden van ons ware zelf, bewustzijn, verruimt ons bewustzijn zich zodat zijn bandbreedte toeneemt en zich opent voor de vierde dimensie.

Foto van Activedia, Pixabay

De vierde dimensie

De vierde dimensie is een dimensie die als een poort naar je ware natuur en de hogere dimensies fungeert. Deze poort maakt de shift mogelijk van doen naar bewust zijn. Van het volledig opgaan van de aandacht in het duale denken (derde dimensie) kan de aandacht door de vierde dimensie als het ware zakken naar je hart en zakken in zijn. In de vorige eeuwen waren er slechts enkelen die de shift door de vierde dimensie maakten, zoals de Boeddha en Jezus. Inmiddels ontdekken steeds meer mensen dat ze niet hun lichaam, geest en levensomstandigheden maar oneindig bewustzijn zijn. Het heeft effect op de bandbreedte van het bewustzijn van de mensheid als geheel, dat zich langzaam verruimt. De aarde zelf heeft haar bandbreedte verruimd van de derde naar de vierde, en sommigen zeggen zelfs de vijfde dimensie om ons bij dit proces te helpen.

Van doen naar zijn - uitgeverij Samsara books

Het boek ‘van doen naar zijn‘ gaat over deze shift.
Van alles wat ik over non dualiteit heb gelezen, ook van leermeesters als Mooji, Rupert Spira etc, is dit de eerste die me met iedere zin rechtstreeks naar de stilte en het ruime gewaarzijn brengt. Prachtig!’Nanette Kant, oprichter en coach bij Innersteps, school voor natuurcoaching en auteur van Zen in de chaos.

‘De shift van doen naar zijn die ze beschrijft lijkt één-voudig en is dat ook, al zal je denken het daar niet mee eens zijn. Op een directe manier wijst ze naar het ervaren van de onvoorstelbare verstilde is-heid.’Jan van Delden, spiritueel leraar en auteur van onder andere Terug van nooit weggeweest.

De vierde dimensie is als een oase waar je je kunt verfrissen en vanwaaruit je naar de hogere dimensies kunt reizen. Je kunt hier een diepe oké-heid voelen met het leven zoals dat is. De vierde dimensie is verbonden met het vierde (hart) chakra en het vierde energieveld: het astrale lichaam. Hierbij horen de poortfunctie naar de andere dimensies en de thema’s liefde en vertrouwen. Hoewel liefde en vertrouwen de sleutels vormen voor de volgende dimensies, is het ook mogelijk om in de vierde (en vijfde) dimensie te vertoeven vanuit een keuze voor verdeeldheid en een verlangen naar controle en overheersing.

Wanneer we ons met een open hart geopend hebben in de vierde dimensie, vindt er vaak ook een instroom plaats van lessen en energieën uit de vijfde, zesde, zevende en hogere dimensies. Als de lessen uit de eerste drie dimensies echter nog niet volledig begrepen en geïntegreerd zijn, is de kans groot dat de informatie van de hogere dimensies vertroebeld en verward wordt ervaren en geïnterpreteerd. Dus hoe meer helderheid er is, hoe zuiverder de informatie vanuit de hogere dimensies begrepen wordt. Er kan contact zijn met lichtwezens, met overleden dierbaren, inzicht kan ontstaan over het grotere geheel, synchroniciteit valt op en een diepe vrede is voelbaar.

Verdeeldheid in de vierde en vijfde dimensie

Doordat het mogelijk is om met een focus op verdeeldheid en overheersing door de vierde en vijfde dimensie te reizen, kunnen we dat wat we als ‘het kwade’ beschouwen ook in deze dimensies vinden. Mensen en andere wezens kunnen in deze dimensies vertoeven terwijl zij dwars tegen de levensstroom ingaan. Vanuit het grotere perspectief klopt deze tegenstroom ook precies. Want om lessen te leren in de derde, vierde en deels ook de vijfde dimensie is er een tegenkracht nodig. Het zijn lessen waarin we de ogenschijnlijke dualiteit leren doorzien, ook wat we beschouwen als ‘het goede’ en ‘het kwade’. De sleutel van liefde die hoort bij de vierde dimensie is juist dat we gaan zien en ervaren dat de onvoorwaardelijke liefde van onze natuur alles insluit, liefheeft en in essentie is. Het is een proces dat in de vijfde dimensie voortgaat. Na de vijfde dimensie is verdeeldheid niet meer mogelijk. Verdelen en heersen zijn immers gebonden aan de dualiteit die waargenomen wordt door afzonderlijke individuen/golven, en vanaf de zesde dimensie wordt die niet meer als zodanig ervaren.

De vijfde dimensie

Specifiek voor de vijfde dimensie zijn helingswerk en het zich openen voor de wijsheid van de bron. Het helingswerk nam al een aanvang in de derde dimensie, als je daar koerste op je hart, en het gaat voort in de vierde en vijfde dimensie. Je zou het helingswerk kunnen vergelijken met de coconfase van de rups/vlinder. Wanneer we de vierde dimensie gebruiken als portaal naar onze ware natuur (voorbij alle dimensies) en wanneer we ons hebben geopend voor liefde, vindt er in de vijfde dimensie een uitlijning/resonantie plaats tussen onze ware natuur en onze vorm, in ons geval onze menselijkheid.

Het vijfde chakra en het vijfde energieveld, het etherisch-causale lichaam, zijn verbonden met de vijfde dimensie. Het vijfde chakra heeft te maken met het uiten van en samenvallen met je innerlijke waarheid. En het vijfde energieveld met het belichamen en uitdrukken van de levensstroom. Het gaat hier om de belichaming van de liefde, eenheid en wijsheid van wie je in essentie bent. In de vijfde dimensie kunnen je lichaamscellen en energiesysteem resoneren met je hart en met het hart van het universum. Wat er dan gebeurt is dat alles wat nog innerlijk verdeeld is in deze laag doorzien wordt, vergeven blijkt, oplost en samenvalt met het grotere bewustzijn. Helingswerk houdt in dat je overtuigingen en conclusies (duaal denken) doorziet en ermee verbonden oud zeer en karma verwerkt en heelt. Het zelfonderzoek Vragen naar Vrijheid zijn een voorbeeld van een handvat voor helingswerk.

In de vijfde dimensie maakt een beleving van tijd plaats voor het besef dat alles nú is. Het is een realisering die steeds meer diepte krijgt in de volgende dimensies. We leren dat tijd en daarmee ook onze ontwikkeling niet werkelijk lineair verloopt zoals we dat in de derde dimensie ervaren. Wetmatigheden in de vijfde dimensie zijn leren door middel van overgave, vertrouwen, geduld, aanvaarding, loslaten, ieder moment opnieuw en fris beginnen (de zijnskwaliteiten).

De Akasha kronieken

Voor wat betreft de golf in de oceaan is de vijfde dimensie een fase waarin de golf steeds minder zijn identiteit bepaalt vanuit het golf-zijn en steeds meer vanuit het oceaan-zijn. Naarmate de heling vordert wordt hij steeds meer een rechtstreekse uitdrukking van de oceaan en ervaart hij zijn volledigheid. Hij was natuurlijk in werkelijkheid altijd al de oceaan, maar nu realiseert de golf het zich ook daadwerkelijk. Op een bepaalde manier wordt de golf steeds leger als individu en steeds voller als oceaan. En alles wat hij meemaakt, alle informatie die hij opdoet, wordt rechtstreeks gedownload in de oceaan. Ook dat vond eerder al plaats, alleen heeft de golf als oceaan daar nu ook toegang toe. Deze opgeslagen informatie wordt ook wel de Akashakronieken genoemd. Ik beschouw de Akashakronieken als de informatie die opgeslagen ligt in onze ziel. Daar vind je zowel alle persoonlijke informatie, bijvoorbeeld van de incarnaties die je hebt meegemaakt, als de collectieve informatie, die zich voor je opent wanneer je bewustzijn zich verruimt en verwijdt. Want niet alleen jij als individu hebt een ziel, ook je gezin heeft dat, een land, de mensheid, de aarde, de planeten, sterrenstelsels en het universum als geheel.

Een tintelende, sprankelende oceaan van licht

Dus naarmate de individuele golf leger wordt, vult de oceaan zich rechtstreeks met ervaring en wijsheid van de golf. De oceaan wordt zich op die manier zowel bewust van zichzelf als van alles wat hij ervaart, als ervarende intelligentie. Een tintelende, lichtende, stromende en sprankelende oceaan van bewustzijn! Dat is anders dan het prebewustzijn uit de eerste en tweede dimensie. Het is zelfbewust, wakker! Wat je in de vierde en vijfde dimensie leert is dat als je als persoonlijkheid kopje-onder gaat, jij als identiteit weliswaar verdwijnt, maar dat de informatie blijft bestaan. De grote intelligentie/oceaan onthoudt die, en veel beter dan jij als golf dat ooit zou kunnen. En je leert je er steeds meer aan over te geven, erop te koersen, erop te vertrouwen en ermee te versmelten. In de vijfde dimensie is er nog steeds iets van ik-bewustzijn wat invloed lijkt te hebben op dit proces. Tegen het einde van de vijfde dimensie lost dit langzaam op. Oftewel het idee van golf-zijn lost langzaam op, je bent oceaan. Dit gaat verder dan vertrouwen op de levensstroom, die volgen en je erin laten meevoeren. Want dat veronderstelt nog steeds dat er een individu is (golf) die een stroom kan volgen. Het is het volledig zijn van de levensstroom/oceaan.

Vrij van de zwaartekracht van de derde dimensie

Zoals ik het ervaar lost ergens in de vijfde dimensie de hechting met de derde dimensie op. En daarmee ook je eindeloze incarnatiecyclus als mens in de derde dimensie. De rups wordt vlinder en kan in principe niet meer terug naar het rups- of coconstadium. Tenzij je er vanuit vrije wil voor kiest, zoals bodhisattva’s doen. Dit zijn wezens die hun Boeddha-natuur, Christus-bewustzijn, zijnsnatuur hebben gerealiseerd en daarmee zouden kunnen versmelten (zesde en zevende dimensie). Zij kiezen er echter bewust voor om de mensheid te helpen om haar bandbreedte van bewustzijn te verruimen. Lange tijd was een gevolg van deze keuze dat zijzelf ook het risico liepen om weer in de maalstroom van de derde dimensie verstrikt te raken. De frequentie van het bewustzijn van de mensheid en aarde is nu echter dusdanig hoog dat het nu mogelijk is om de hogere frequenties te belichamen in een menselijke vorm zonder opnieuw vast te raken in de derde dimensie.

De zesde dimensie

Zoals ik eerder schreef opent de zesde dimensie zich wanneer je de sleutel van liefde vond en leerde hanteren (leerde helen en belichamen) in de eerdere dimensies. In de zesde dimensie staat het liefdesaspect van de bron volledig centraal. De onvoorwaardelijkheid van het universum, van de bron, van al wat bestaat. Hoe hoger de frequentie/dimensie, hoe subtieler en ijler deze is. Tot uiteindelijk de hogere dimensies zo ijl zijn dat ze ineen vallen in de bron en het hele creatieproces opnieuw kan beginnen op een ander level.

De energie van de zesde dimensie is al veel ijler en minder grofstoffelijk dan de voorgaande dimensies. Het ineen vallen in de bron is wat er in de zesde dimensie plaatsvindt. Er is een dansen van eenheid, een dansen van zijn. De zesde dimensie heeft verwantschap met het zesde chakra, het voorhoofdchakra of ‘derde oog’ genoemd. Het gaat hier om een innerlijk weten en een innerlijk zien. Visioenen, tijdreizen, telepathie, helderzien en onmiddellijke creatie zijn heel vanzelfsprekend omdat de tijd, ruimte, grenzen, wetmatigheden en beperkingen van de eerdere dimensies hier een andere rol spelen. Het zesde energielichaam wordt het universele-liefde-lichaam genoemd en is verbonden met goddelijke liefde, oftewel onvoorwaardelijke liefde.
Hoewel het mogelijk is om als mens de bandbreedte van bewustzijn voor de zesde dimensie te openen, is dat wat anders dan het hebben van een zesdedimensie-lichtlichaam als voertuig voor bewustzijn. Ons menselijk lichaam is ingesteld op de derde en vierde dimensie en kan doorgroeien naar de vijfde dimensie. Een zesdedimensie-lichtlichaam is echter niet grofstoffelijk zoals ons menselijk lichaam dat is.

De zevende dimensie

In deze dimensie staat het versmelten met de bron centraal. Hoewel er na deze dimensie nog andere dimensies zijn en de wereld van vormen en trilling eindeloos voortgaat, is er te midden van dat alles ook de tijdloosheid en vormeloosheid van de bron. Hier vind je eenvoud, ‘niet-weten’ en een diepe roerloze stilte waar al het weten, de veelvoud en alle trillingen uit voortkomen. De zevende dimensie is verbonden met het zevende chakra, het kruinchakra genoemd. Het is het chakra dat voor eenheid staat. Het zevende energielichaam wordt het causale lichaam genoemd, welke gaat over het één zijn met de schepper.
Het leven is één. De golven zijn oceaan en de oceaan is ook iedere golf. Vol informatie en gemaakt van sprankelende, lichtende intelligentie en liefde kunnen er weer nieuwe golven ontstaan, voor nieuwe avonturen en nieuwe ontdekkingen.

Terug naar de kern

Wat een reis maken we als zielen, als bewustzijn! Wat ik hier beschrijf is natuurlijk een kunstmatig onderscheid van de verschillende dimensies. In werkelijkheid kun je ze op deze manier niet van elkaar onderscheiden en lopen ze door elkaar. De dimensie van overleden dierbaren, de dimensie van engelen en andere lichtwezens, transcendente ervaringen, de vierde en vijfde dimensie… er valt zoveel te ontdekken. De wereld van creatie is al even oneindig als dat je natuur tijdloos is. Uiteindelijk gaat het echter om te zijn met wat er is, in het moment. Met wat er maar is. Met je kopje thee, de ademhalingDaarin ligt alles besloten.

Liefs,

Linda

Redactie: Tanja Timmerman

Linda Rood ontwikkelde het zelfonderzoek ‘Vragen naar Vrijheid’, dat ze beschrijft in haar boek ‘Het ja-gevoel’ en in het kinderprentenboek ‘Mees en de magische poort’ en het boek ‘Van doen naar zijn’, de kracht van eenvoud’. Naast het delen van inspiratie middels haar boeken, artikelen en op sociale media organiseert ze regelmatig bijeenkomsten en begeleidt ze mensen individueel.